×

Памылка

У наладах плагіна reCAPTCHA не паказаны публічны ключ. Звяжыцеся з адміністратарам сайта.
Марозава Таццяна Анатольеўна
Пасада:
загадчык вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору БДУ
Адрас:
г. Мінск, вул. К. Маркса 31
220030
Беларусь
Тэлефон:
227-21-76
Адправіць паведамленне. Усе палі, адзначаныя зорачкай, з'яўляюцца абавязковымі.
Дадатковая інфармацыя:

Марозава Таццяна Анатольеўна

Кандыдат філалагічных навук (2001), дацэнт (2007), загадчык вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору БДУ (з 2005).

******************************************************************

Нарадзілася 13 кастрычніка 1975 г. у в. Холмеч Рэчыцкага раёна Гомельскай вобласці. У 1992 г. з сярэбраным медалём скончыла Суткоўскую сярэднюю школу, у 1997 г. з адзнакай – філалагічны факультэт БДУ па спецыяльнасці “беларуская і руская мова і літаратура”, у 2000 г. – аспірантуру пры кафедры тэорыі літаратуры філалагічнага факультэта БДУ па спецыяльнасці “тэорыя літаратуры”. У сакавіку 2001 г. паспяхова абаранiла дысертацыю на тэму “Паэтыка беларускіх абрадавых песень перыядаў каляндарных пераходаў: Семантыка. Вобразны лад. Кампазіцыя” на атрыманне вучонай ступенi кандыдата фiлалагiчных навук. Ступень кандыдата навук прысуджана ВАКам Беларусi 30 мая 2001 г. Дысертацыя стала першым у галіне гістарычнай паэтыкі комплексным даследаваннем стадыяльных асаблівасцей станаўлення сродкаў славеснай парадыгмы (тропаў), вобразастварэння і ўласна кампазіцыйнай будовы. Упершыню атрыманы вывады, якія дазволілі канкрэтызаваць існуючае ў фалькларыстыцы паняцце “пераходнага перыяду” як тэрмін “перыяд каляндарных пераходаў”, апрабацыя якога ўпершыню праведзена на беларускім матэрыяле; абаснавана канцэпцыя шматвектарнасці станаўлення сродкаў тропікі абрадавай песні; выяўлены, сістэматызаваны і абгрунтаваны першасныя сродкі вобразастварэння і старажытныя схемы кампазіцыі абрадавых песень.

Працавала на кафедры тэорыі літаратуры з верасня 2000 г. да верасня 2011 г. (спачатку выкладчыкам, з верасня 2005 г. – старшым выкладчыкам кафедры па сумяшчальніцтву (0,5 стаўкі), з верасня 2008 г. – дацэнтам кафедры па сумяшчальніцтву (0,5 стаўкі).

З’ўляецца аўтарам звыш 100 публікацый (навуковых (у тым ліку 2-х манаграфій, адна з якіх падрыхтавана адзінаасобна, другая – калектыўная) і вучэбна-метадычных). Даследуе паэтыку беларускіх каляндарна-абрадавых песень ва ўсходнеславянскім кантэксце, сацыядынаміку асобных відаў і жанраў фальклору ўсходніх славян, постфальклорныя з’явы ў культурнай прасторы Беларусі, гістарыяграфію фалькларыстычнага вывучэння беларускай культуры, віды і жанры сучаснага гарадскога фальклору.

Сiстэматычна прымае ўдзел у навукова-практычных канферэнцыях і сімпозіумах. У 2000–2014 гг. выступіла больш чым на 70 мiжнародных, рэспублiканскiх i мiжвузаўскiх канферэнцыях (у тым ліку ў Расіі, Украіне, Германіі, Велікабрытаніі (Шатландыя, Уэльс) з дакладамi на секцыйных пасяджэннях.

Галіны навуковых інтарэсаў: фалькларыстыка, літаратуразнаўства, культуралогія.

Любіць класіку (літаратурную, кінематаграфічную, іншых відаў мастацтва, а таксама ў вопратцы), назіраць за кошкамі, займацца пакаёвымі раслінамі і кветкамі, гатаваць новыя стравы, падарожнічаць.

Замужам, мае дачку 2011 г.н.

Жыццёвае крэда – лозунг аптымістаў: “Ніколі не бывае так дрэнна, каб не магло стаць яшчэ горш”.

Публікацыі:

1. Праблема сістэматызацыі тэкстаў беларускага русальнага фальклорна-этнаграфічнага комплексу / Т. А. Івахненка // Взаимодействие литературв мировом литературном процессе(проблемы теоретической и исторической поэтики): материалы междунар.науч. конф. / под ред. Т. Е. Автухович; в 2 ч. Ч. 1. – Гродно, ГрГУ, 1998. – С. 257–262.

2. З гісторыі вывучэння беларускай русальнай абраднасці / Т. А. Івахненка // Беларускае Асветніцтва: вопыт тысячагоддзя: матэрыялы міжнар. кангрэса, Мінск, 20–21 кастр. 1998 г. / рэдкал.: У. А. Васілевіч [і інш.]; у 2-х кн. Кніга 2. – Мінск, 1998. – С. 56–59.

3. Ідэнтыфікацыя вобраза русалкі ў паэмах Адама Міцкевіча “Свіцязянка” і “Рыбка” / Т. А. Івахненка // Роднае слова. – № 12. – 1998. – С. 15–22.

4. Сродкі стварэння вобразаў-персанажаў Масленкі і Бярозы ў беларускіх абрадавых песнях перыяду каляндарных пераходаў / Т. А. Івахненка // Современная филология: сегодня и завтра: сб. материалов конф. / под ред. И. О. Гапоненко [и др.]– Минск: БГУ, 1999. – С. 69–73.

5. Тропіка беларускіх абрадавых песень перыяду каляндарных пераходаў / Т. А. Івахненка // TerraalbaІ: Праблемы беларускага літаратуразнаўства (да 85-годдзя з дня нараджэння А. Куляшова); рэдкал.: Я. І. Клімуць (адк. рэд.) [і інш.].– Мінск: Маладзёжнае навук. таварыства, 2000. – С. 337–344.

6. Тыпалогія беларускіх абрадавых песень перыяду каляндарных пераходаў / Т. А. Івахненка // Мова – літаратура – культура: матэрыялы міжнар. навук. канф., прысвеч. 55-годдзю каф. бел. мовы і літ. БДУ; у2-х ч. Ч. 2.–Мінск:БДУ, 1999. – С. 110–112.

7. Беларускаярусальная абраднасць:праблемы вывучэння/ Т. А. Івахненка // Веснік БДУ. – Сер. 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – № 1. – 1999.– С. 7–12.

8. Спецыфіка беларускага абрадава-песеннага фальклору (на матэрыяле твораў перыядаў каляндарных пераходаў [ад зімы да вясны] і [ад вясны да лета]) / Т. А. Івахненка // Весці БДПУ. – Сер. 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. – № 3. – 1999. – С. 20–24.

9. Генезіс сістэмы тропікі беларускіх абрадавых песень перыяду каляндарных пераходаў / Т. А. Івахненка // Веснік БДУ. – Сер. 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – № 1. – 2000. – С. 13–18.

10. Абрад і сімвал: да пытання станаўлення тропа / Т. А. Івахненка // Взаимодействие литератур в мировом литературном процессе (проблемы теоретическойи исторической поэтики): материалы междунар.науч. конф.; отв. ред. Т. Е. Автухович; в 2-х ч. Ч. 2. – Гродно, ГрГУ, 2000. – С. 128–135.

11. Белорусская русалка и родственные ей образы/ Т. А. Ивахненко// Восточнославянский фольклор: поиски новых подходов / Т. А. Ивахненко, М. А. Ковалева, Р. М. Ковалева и др.; под ред. Р. М. Ковалевой. – Молодечно, 2000. – С. 58–68.

12. Эпітэт у сістэме тропікі беларускіх абрадавых песень перыяду каляндарных пераходаў / Т. А. Івахненка // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: матэрыялы ІVМіжнар. навук. канф., Мінск, 12–14 кастр. 1999 г.; у 2-х ч. Ч. 1. Тэарэтычныя праблемы літаратуразнаўтва, міфалагічныя матывы і фальклорныя традыцыі ў літаратуры, славянскія літаратуры ад Асветніцтва, беларуская літаратура ў яе ўзаемасувязях з іншымі літаратурамі свету / рэдкал.: С. Я. Ганчарова-Грабоўская [і інш.]. – Мінск: БДУ, 2000. – С. 84–88.

13. “Пакланіся кусту…”: Сродкі стварэння вобразаў-персанажаў у беларускіх абрадавых песнях перыядаў каляндарных пераходаў / Т. А. Івахненка // Роднае слова. – № 5. – 2001.– С. 35–42.

14. Ідэнтыфікацыя носьбітаў дзеяння ў песенных тэкстах як вобразаў-“масак”: тэарэтычныя аспекты пытання / Т. А. Івахненка // Пятыя навуковыя чытанні, прысвечаныя Сцяпану Некрашэвічу: матэрыялы навук. канф.; рэдкал.: А. А. Станкевіч (адк. рэд.); у 2 ч. Ч. 2. Фальклор. Мастацкая літаратура. Методыка выкладання літаратуры. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2001. – С. 39–42.

15. Беларуская русалка і роднасныя міфалагічныя персанажы / Т. А. Івахненка // Свет славянскага фальклору / Р. М. Кавалёва, А. К. Туровіч, Т. А. Івахненка і інш.; пад рэд. Р. М. Кавалёвай. – Мінск: БДУ, 2001. – С. 45–54.

16. Катэгорыя кампазіцыі ў кантэксце генезісу і эвалюцыі (на матэрыяле абрадавага песеннага фальклору) / Т. А. Івахненка // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: матэрыялы VМіжнар. навук. канф., прысвечанай 80-годдзю БДУ, Мінск, 16–17 кастр. 2001 г.;у3-х ч. Ч. 2. Теоретические проблемы литературоведения. Мировая литература: проблемы взаимодействия и взаимосвязей / рэдкал.: С. Я. Ганчарова-Грабоўская [і інш.].– Мінск:БДУ, 2001.– С. 39–45.

17. Славесныя формулы кампазіцыі абрадавых песень перыядаў каляндарных пераходаў: тэарэтычныя аспекты пытання / Т. А. Івахненка / / Філалагічныя навукі: Маладыя вучоныя ў пошуку: матэрыялы навук. канф., прысвечанай 80-годдзю БДУ, 20 крас. 2001 г. / пад рэд. С. А. Важніка. – Мінск: ВТАА «Права і эканоміка», 2001. – С. 229–232.

18. Генезіс і спецыфіка вобразных сістэм беларускіх абрадавых песень перыядаў каляндарных пераходаў / Т. А. Івахненка // Мастацкі вобраз: генезіс, эвалюцыя, сучасны стан: матэрыялы Міжнар. навук. канф., 28–30 верасня 2000 г. / пад рэд. М. І. Мішчанчука. – Брэст, БрДзУ імя А. С. Пушкіна, 2001. – С. 83–85.

19. Славесныя формулы і кампазіцыйныя схемы беларускіх абрадавых песень перыядаў каляндарных пераходаў / Т. А. Івахненка // Веснік БДУ. – Сер. 4. Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. – № 2. – 2001. С. 6–10.

20. Кампазіцыйныя формы каляндарна-абрадавых песень у кантэксце гістарычнай паэтыкі / Т. А. Івахненка // Весці БДПУ. – Сер. 1. Педагогіка. Псіхалогія. Фіалалогія. – № 3. – 2001. – С. 45–48.

21. Спецыфіка беларускага абрадавага фальклору (на матэрыяле твораў каляндарных пераходаў) / Т. А. Івахненка // Народная традыцыя і беларуская культура: матэрыялы навук.-практ. канф., Мінск, 6–7 снежня 2000 г. / пад рэд. У. І. Васілевіча. – Мінск: БДПУ імя М. Танка, 2001. – С. 112–116.

22. Паэтыка беларускіх абрадавых песень перыядаў каляндарных пераходаў: Семантыка. Вобразны лад. Кампазіцыя: аўтарэферат дыс. … кандыдата філал. навук па спец. 10.01.09 – фалькларыстыка / Т. А. Івахненка. – Мінск, ІМЭФ НАНБ, 2001. – 20 с.

23. Паэтыка беларускіх абрадавых песень перыядаў каляндарных пераходаў: Семантыка. Вобразны лад. Кампазіцыя / Т. А. Івахненка. – Минск: РІВШ БДУ, 2002. – 156 с.

24. Формы кампазіцыі каляндарна-абрадавага песеннага фальклору: да пытання станаўлення катэгорый гістарычнай паэтыкі / Т. А. Івахненка // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі: навук. зб. / уклад. Т. І. Шамякіна; пад агул. рэд. В. П. Рагойшы. – Мінск, 2002. – С. 51–62.

25. Нацыянальна-культурны кампанент ў паэзіі Янкі Купалы 1906–1910 гг. (на матэрыяле вершаў «Дзяўчынка і вянок», «Завітаў Пятрок», «На Купалле»)/ Т. А. Марозава // Мова–літаратура–культура:матэрыялы ІІІ Міжнар. навук. канф., прысвеч. 120-годдзюздня нараджэння Янкі Купалы і Якуба Коласа, Мінск, 27–28 верасня 2002 г.; рэдкал.: З. І. Бадзевіч [і інш.]; у 2 т. Т. 2. –Мінск:БДУ, 2002. – С. 3–5.

26. Сацыяльныя аспекты беларускіх духоўных вершаў / Т. А. Марозава // Язык и социум: материалы VМеждунар. науч. конф., 6–7 дек. 2002 г., Минск; в2-х ч. Ч. 2. / редкол.: Л. Н. Чумак (отв. ред.). – Минск: РИВШ БГУ, 2003. – С. 127–130.

27. Масленка, Бяроза, Куст, Русалка: узроўні асацыятыўна-семантычных сувязей/ Т. А. Марозава // Роднае слова. – № 5. – 2002.– С. 45–47.

28. Дыялог, аповед і мадыфікацыйныя формы кампазіцыі каляндарна-абрадавых песень у кантэксце гістарычнай паэтыкі (на матэрыяле тэкстаў перыядаў каляндарных пераходаў) / Т. А. Марозава // Весці БДПУ. – Сер. 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. – № 4. – 2002. – С. 17–19.

29. Прадмова / Т. А. Марозава // На хвалях філалогіі. Даследаванні па тэорыі літаратуры і славянскай фалькларыстыцы: зб. арт. / пад рэд. Р. М. Кавалёвай. – Мінск: Бэстпрынт, 2002. – С. 3–7.

30., Проектирование тестовых сред для модульного учебно-методического комплекса по курсу “Введение в литературоведение” (на примере модуля “Структура художественного произведения”) / Т. А. Морозова // Многоступенчатое университетское образование: от эффективного преподавания к эффективному учению: материалы IVМеждунар. научн.-практ. конф., Минск, 15–16 мая 2003 г.,БГУ, Центр проблем развития образования. – Минск: Пропилеи, 2003. – С. 173–184. (у сааўтарстве з А. М. Балыкінай).

31. Кампазіцыйны прыёмы каляндарна-абрадавых песенных тэкстаў у святле праблем гістарычнай паэтыкі: тэерэтычны аспект / Т. А. Марозава // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі: зб. навук. арт. / уклад. Т. І. Шамякіна; пад агул. рэд. В. П. Рагойшы. Вып. 2. – Мінск: РІВШ БДУ, 2003. – С. 118–127.

32. Семантыка цэнтральных вобразаў абрадавых песень перыядаў каляндарных пераходаў/ Т. А. Марозава // Роднае слова. – № 10. – 2003. – С. 67–72.

33. Общая теория социодинамики фольклора: историография и методология исследования / Т. А. Морозова // История языкознания, литературоведения и журналистики как основа современного филологического знания: материалы Междунар. научн. конф.,Ростов-на-Дону–Адлер, 6–12 сентября 2003 г. Вып. 2. История. Культура. Язык. – Ростовский ГУ, 2003. – С. 111–113.

34. Міфалогія. Духоўныя вершы / А. М. Ненадавец, А. У. Марозаў, Л. М. Салавей, Т. А. Івахненка; навук. рэд. А. С. Фядосік. – Мінск: Бел. навука, 2003. – 471 с. – (Беларускі фальклор: Жанры, віды, паэтыка; Кн. 5).

35. Праблема распрацоўкі сацыядынамікі фальклору (на прыкладзе эпасу беларускага народа) / Т. А. Марозава // Праблемы ўсходнеславянскай этналінгвістыкі: Матэрыялы Першай міжнар. навук. канф., Мінск, 25–26 крас. 2003 г. / уклад. В. Дз. Ліцьвінка. – Мінск: УП “Тэхнапрынт”, 2003. – С. 158–162.

36. Беларускія прыпеўкі як элемент смехавай культуры / Т. А. Марозава // Славянское Вече-2: материалы Междунар. научно-практ. конф., 29 ноября–3 декабря 2002 г. / под ред. Э. М. Сороко. –Мінск, 2003 г. – С. 228–229.

37. Каляндарна-абрадавы фальклор усходніх славян ХХ стагоддзя: асаблівасці функцыянавання, тэндэнцыі развіцця / Т. А. Марозава // Славянскія літаратуры ў сусветным кантэксце: праблемы развіцця беларускай і рускай літаратур: матэрыялы IVМіжнар. навук. канф., Мінск, 8–10 кастр. 2003 г.; у 2 ч. Ч. 2. Тыпалогія, кантакталогія, тэорыя літаратуры і культуры / пад агул. рэд. І. А. Чароты. – Мінск: РІВШ БДУ, 2003. – С. 135–137.

38. Структурно-логическая схема как основа дистантного курса для филологических дисциплин / Т. А. Морозова // Дистанционное обучение – информационная среда XXIвека: материалы Междунар. науч. конф., 23–25 марта 2003 г.; в 2 ч. Ч. 2 / под ред. Н. А. Красавцева. – Минск, БГУИР, 2003. С. 34–36.(у сааўтарстве з А. М. Балыкінай).

39. Праграма факультатыва “Прыкладное літаратуразнаўства”: вучэб. праграма для выш. навуч. устаноў па спец. Д.21.05.01 Беларуская філалогія / склад. В. П. Рагойша, М. П. Кенька, Т. А. Марозава, П. П. Ткачова; пад рэд. В. П. Рагойшы. – Мінск, РІВШ БДУ, 2003.– 18 с.

40. Возможности дистанционногообучения для студентов-филологов/ Т. А. Марозава // Многоуровневая система подготовки филологов: организация содержания и новые технологии обучения: материалы Междунар. науч. конф., 16–17 окт. 2003 г., г. Минск / отв. ред. Л. А. Мурина. – Минск: Изд. центр БГУ, 2004. – С. 245–248. (у сааўтарстве з А. М. Балыкінай).

41. Фундаментальнае даследаванне народнай паэзіі (жанры, віды, паэтыка) / Т. А. Марозава // Роднае слова. – № 3. – 2004. – С. 63–65.

42. Сацыядынаміка фальклору ўсходніх славян ХХ стагоддзя: гістарыяграфія навуковай тэмы / Т. А. Марозава // Філалагічныя навукі: Маладыя вучоныя ў пошуку: матэрыялы навук. канф., 25 крас. 2003 г. / адк. рэд. С. А. Важнік. – Мінск: ВТАА “Права і эканоміка”, 2004. – С. 288–289.

43. Русальныя песні Усходняга Палесся: сродкі стварэння вобразаў / Т. А. Марозава // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: матэрыялы Міжнар. навук. канф., Гомель, 20–21 мая 2004 г. / гал. рэд. А. А. Станкевіч; у 2-х ч. Ч. 1. – Гомель: УА “ГДУ імя Ф. Скарыны”, 2004. – С. 167–170.

44. Поэзия периодов календарных переходов как объект фольклористического исследования / Т. А. Морозова // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі: зб. навук. прац. Вып. 3 / уклад. Т. І. Шамякіна; пад агул. рэд. В. П. Рагойшы. – Мінск: РІВШ, 2004. – С. 95–103.

45. Сродкі сварэння вобразаў у беларускіх масленічных і траецкіх песнях / Т. А. Марозава // Слово в культуре: сб. научн. ст. / под общ. ред. В. Н. Калмыкова; в 2 ч. Ч. 2. – Гомель: УО “ГГУ им. Ф. Скорины”, 2004. – С. 299–304.

46. Кампазіцыйныя прыёмы каляндарна-абрадавых песенных тэкстаў: прыпеў / Т. А. Марозава // Весці БДПУ. – Сер. 1. Педагогіка. Філалогія. Журналістыка. – № 1. – 2004. – С. 75–77.

47. Вобразныя сістэмы беларускіх абрадавых песень перыядаў каляндарных пераходаў / Т. А. Марозава // Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору: працы членаў кафедры тэорыі літаратуры БДУ / уклад. Т. А. Марозава; пад навук. рэд. В. П. Рагойшы. – Мінск: Бестпрынт, 2004. – С. 172–181.

48. Русалочка, ты кто? / Т. А. Марозава // Нёман. – № 8. – 2004. – С. 74–84.

49. Социокультурная динамика белорусского эпического творчества / Т. А. Морозова // Язык русского фольклора: сб. науч. трудов / отв. ред. З. К. Тарланов. – Петрозаводск: ПетрГУ, 2004. – С. 76–83.

50. Социальные аспекты функционирования белорусского фольклора в постсоветский период/ Т. А. Морозова // Язык и социум: материалы VIМеждунар. науч. конф., 3–4 декабря 2004 г., Минск; / редкол.: Л. Н. Чумак (отв. ред.); в 2 ч. Ч. 2. – Минск: РИВШ, 2004. – С. 106–109.

51. Общие ментальные характеристики календарно-обрядовой поэзии восточнославянских народов/ Т. А. Морозова // Менталитет восточных славян и интеграционные процессы: история, современность, перспективы: материалы IVМеждунар. науч. конф., Гомель, 26–27 мая 2005 г. / под общ. ред. В. В.Кириенко.– Гомель, ГГТУ им. П. О. Сухого, 2005. – С. 134–136.

52. Сущностные характеристики развития белорусского фольклора послевоенного периода/ Т. А. Морозова // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 2 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. – Мінск: Бестпрынт, 2005. – С. 208–212.

53. Вобразны паралелізм / Т. А. Марозава // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.]; у 2 т. Т. 1. – Мінск: Бел. энцыклапедыя, 2005. – С. 268.

54. Вобраз фальклорны / Т. А. Марозава // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.]; у 2 т. Т. 1. – Мінск: Бел. энцыклапедыя, 2005. – С. 267–268.

55. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вучэб. праграма для выш. навуч. устаноў па спецыяльнасцях: 1-21 05 01 “Беларуская філалогія”, 1-21 05 02 “Руская філалогія”, 1-21 05 04 “Славянская філалогія”, 1-21 05 05 “Класічная філалогія”, 1-21 05 06 “Рамана-германская філалогія”, 1-21 05 06 “Усходняя філалогія” / пад рэд. В. П. Рагойшы. – Мінск: РІВШ, 2006. – 28 с.

56. Паралелізм / Т. А. Марозава // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя. / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.]; у 2 т. Т. 2. – Мінск: Бел. энцыклапедыя, 2006. – С. 294–295.

57. Паралелізм адмоўны / Т. А. Марозава // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.]; у 2 т. Т. 2. – Мінск: Бел. энцыклапедыя, 2006. – С. 295.

58. Паралелізм псіхалагічны / Т. А. Марозава // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.]; у 2 т. Т. 2. – Мінск: Бел. энцыклапедыя, 2006. – С. 295–296.

59. Паўтор / Т. А. Марозава // Беларускі фальклор: Энцыклапедыя / рэдкал.: Г. П. Пашкоў [і інш.]; у 2 т. Т. 2. – Мінск: Бел. энцыклапедыя, 2006. – С. 314–315.

60. Кампазіцыйныя прыёмы беларускіх русальных песень / Т. А. Марозава // Традыцыі матэрыяльнай і духоўнай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання ў постчарнобыльскі час: зб. навук. артык. / рэдкал.: А. А  Станкевіч (гал. рэд.) [і інш.]; М-ва адук. РБ, Гомельскі дзярж. ун-т імя Ф. Скарыны. – Гомель, ГДУ імя Ф. Скарыны, 2006. – С. 155–159.

61. Фольклор восточных славян в дооктябрьский период: основные тенденции и направления развития / Т. А. Морозова // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі: зб. навук. прац. Вып. 4 / уклад. Т. І. Шамякіна; пад агул. рэд. В. П. Рагойшы. – Мінск: РІВШ, 2006. – С. 81–86.

62. Постфольклорные явления в культурном пространстве Беларуси/ Т. А. Морозова // Фальклор і сучасная культура: матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., 27–28 крас. 2006 г., г. Мінск. / рэдкал.: І. С. Роўда [і інш.]. – Мінск: Паркус плюс, 2006. – С. 61–65.

63. Историография фольклористического изучения белорусской культуры (1880–1890-е гг.)/ Т. А. Морозова // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 3 / пад нав. рэд. Т. А. Марозавай, В. В. Прыемка. – Мінск: Бестпрынт, 2006. – С. 19–26.

64. Кампазіцыйныя прыёмы каляндарна-абрадавых песенных тэкстаў: сінтаксічны паралелізм / Т. А. Марозава // Весці БДПУ. – Сер. 1. Педагогіка. Псіхалогія. Філалогія. – № 4. – 2006. – С. 78–80.

65. Перадумовы функцыянавання фальклорных твораў, народжаных у асяроддзі сучаснай беларускай моладзі / Т. А. Марозава // Мова – літаратура – культура: матэрыялы VМіжнар. навук. канф. (да 80-годдзя прафесара Льва Міхайлавіча Шакуна), Мінск, 16–17 лістапада 2006 г. / Беларускі дзярж. ун-т; у аўт. рэд. – Мінск: Права і эканоміка, 2007. – С. 482–485.

66. Фальклорныя жанры як форма маўленчых зносін у сучаснай культуры беларускай моладзі / Т. А. Марозава // Язык и социум: материалы VІІ Междунар. науч. конф., г. Минск, 1–2 декабря 2006 г. / под общ. ред. Л. Н. Чумак; в 2 ч. Ч. 2. – Минск, РИВШ, 2007. – С. 58–61.

67. Метадалогія фалькларыстычных даследаванняў А. С. Фядосіка савецкага часу / Т. А. Марозава // Фальклор і этнакультура Палесся ў індаеўрапейскім кантэксце: матэрыялы ІІІ Міжнар. навук. канф., 7–8 снежня 2006 г., г. Мінск) / Ін-т мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Нац. акад. навук Беларусі, Бел. дзярж. ун-т; рэдкал.: І. С. Роўда [і інш.]. – Мінск: 2007. – С. 23–26.

68. Русалкі, уладарніцы расы… Абрад “Провады русалкі” на Лоеўшчыне як адметная з’ява русальнай абраднасці беларусаў / Т. А. Марозава // Лоеўшчына… Бэзавы рай, песенны край: сучасны стан традыцыйнай культуры Лоеўшчыны / уклад, сістэматызацыя, тэкстал. праца В. С. Новак. – Гомель: Сож, 2007. – С. 453–457.

69. Социодинамика фольклора белорусов периода Великой Отечественной войны/ Т. А. Морозова // Вялікая Айчынная вайна ў мастацкай літаратуры: матэрыялы рэсп. навук. канф., Мінск, 27 крас. 2005 г. / рэдкал.: І. С. Роўда, С. Я.Ганчарова-Грабоўская (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск, БДУ, 2007. – С. 79–85.

70. Абрадавасць беларусаў: змястоўнае напаўненне, асаблівасці функцыянавання / Т. А. Марозава // Далучэнне студэнцкай моладзі да беларускіх нацыянальных традыцый: матэрыялы семінара-практыкума для пед. работнікаў інтэрнатаў. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2007. – С. 5–12.

71., Лабараторыі беларускага фальклору БДУ 25 гадоў: па старонках летапісу / Т. А. Марозава // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 4 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. – Мінск: Бестпрынт, 2007. – С. 5–10.

72. Сучасны студэнцкі фальклор Беларусі: класіфікацыя, жанравая разнастайнасць / Т. А. Марозава // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі: зб. навук. прац. Вып. 5 / уклад. Т. І. Шамякіна; пад агул. рэд. В. П. Рагойшы. –  Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2007. – С. 77–83.

73. Нястомны збіральнік фальклорных скарбаў: канферэнцыя да 115-годдзя з дня нараджэння Рыгора Шырмы / Т. А. Марозава // Роднае слова. – № 1. – 2008. – С. 102–103.

74. Рыгор Шырма і станаўленне фалькларыстычнай школы ў БДУ / Т. А. Марозава // Фальклорная спадчына Рыгора Шырмы і Генадзя Цітовіча: вопыт збіральніцкай, навуковай і папулярызатарскай дзейнаці ў кантэксце праблем адраджэння традыцыйнай культуры вёскі (да 115-годдзя Рыгора Шырмы): матэрыялы ІVМіжнар. навук. канф., 29–30 ліст. 2007 г., г. Мінск) / Бел.дзярж. ун-т; рэдкал.: І. С. Роўда [і інш.]; уклад. Т. А. Марозава. Мінск: Паркус плюс, 2008. – С. 148–151.

75. Правядзенне фальклорнай практыкі ў вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору БДУ: методыка арганізацыі, формы работы / Т. А. Марозава // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 5 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. – Мінск: Бестпрынт, 2008. – С. 270–274.

76. Сучасны фанацкі фальклор беларусаў: умовы функцыянавання, жанравы склад / Т. А. Марозава // Славянскія літаратуры ў кантэксце сусветнай: VIIIМіжнар. навук. канф., прысвеч. 125-годдзю з дня нарадж. Янкі Купалы і Якуба Коласа, 1–3 лістап. 2007 г., Мінск, БДУ: зб. навук. арт. / рэдкал.: Т. І. Шамякіна (адк. рэд.) [і інш.]; пад агул. рэд. І. С. Роўды. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2008. – С. 100–104.

77. Сучасны салдацкі (армейскі) фальклор Беларусі: умовы функцыянавання, формы бытавання / Т. А. Марозава // Фальклор і сучасная культура: матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., 22–23 крас. 2008 г., г. Мінск: у 2 ч. Ч. 1. / рэдкал.: І. С. Роўда [і інш.]. – Мінск, БДУ, 2008. С. 51–54.

78. Масленічныя песні: метад. ўказанні і іл. матэрыял да правядзення фальк. практыкі студэнтаў І курса філал. фак. / аўт.-склад.: Р. М. Кавалёва, В. В. Прыемка, Т. А. Марозава; пад рэд. Р. М. Кавалёвай. – Мінск, БДУ, 2008. – 40 с.

79. Фальклорная практыка: метадычныя рэкамендацыі і праграма-апытальнік для студэнтаў І курса філал. фак. па спец. 1-21 05 01 “Беларуская філалогія”, 1-21 05 02 “Руская філалогія”, 1-21 05 04 “Славянская філалогія” // Р. М. Кавалёва, В. В. Прыемка, Т. А. Марозава.– Мінск, БДУ, 2008. – 151 с.

80. Фальклор Мазырска-Прыпяцкага Палесся: з вопыту палявых экспедыцый студэнтаў і выкладчыкаў БДУ / Т. А. Марозава // Палявая фалькларыстыка: даследаванне лакальных культур Беларусі / уклад. І. Ю. Смірновай; пад навук. рэд. В. А.Лабачэўскай. Мінск: БДУКіМ, 2008. – С. 229–235.

81. Сацыякультурныя асновы сучаснага гарадскога фальклору / Т. А. Марозава / Т. А. Марозава // Язык и социум: Материалы VІІІ Междунар. науч. конф., Минск, 5–6 декабря 2006 г. В 2-х ч. Ч. 2. Минск, РИВШ, 2009. – С. 40–43.

82.Межкультурное взаимодействие Беларуси и Украины: задачи, принципы, приоритетные направления/ А. В. Морозов, Т. А. Морозова / Т. А. Морозова// Матеріали VІІ Міжнародного конгресу україністів. Киів: ІМФЭ НАН Украіни, 2008. – С. 226-231.

83. Проблема сохранения нематериального культурного наследия славян в условиях глобализации / А. В. Морозов, Т. А. Морозова // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії. Вип. 7. Киів: ІМФЭ НАН Украіни, 2007. – С. 158-162.

84. Сутнасныя характарыстыкі сацыядынамікі сучаснага гарадскога фальклору Беларусі / Т. А. Марозава // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. артыкулаў. Вып. 6 / пад рэд. В. В. Прыемка. Т. А. Марозавай. – Мінск, Бестпрынт, 2009. С. 246–251.

85. Фальклорны практыкум як форма падрыхтоўкі студэнтаў-філолагаў да вучэбнай практыкі / Т. А. Марозава // Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. артыкулаў. Вып. 6 / пад рэд. В. В. Прыемка. Т. А. Марозавай. – Мінск, Бестпрынт, 2009. – С. 300–304.

86. Кампазіцыйныя прыёмы каляндарна-абрадавых песенных тэкстаў: паўторы / Т. А. Марозава // Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины. № 3 (54). Ч. 2. С. 43–47.

87. TraditionalFolkValuesandNormativePatterns: theEuropeanContext/ A. Morozov, T. Morozova// Мировое фольклорное наследие: прошлое, настоящее и перспективные направления исследования: Сб. Материалов конференции. 13-18 июля 2009 года, Минск / Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К.КрапивыНАНБеларуси. – Мн.: Правоиэкономика, 2009 . – С. 41.

88. Mental Characteristics of Belarusian Folk Ballad/ A. Morozov, T. Morozova// 35th International Ballad Conference SIEF:Papers and Materials (2005, July 6-11, Kyiv, Ukraine). – Kiev:Друкарня “Бізнес-поліграф”, 2009. – S. 35-39.

89. Фальклорная практыка: вучэб. праграма для студэнтаў І курса філал. Фак., якія навучаюцца па спецыяльнасцях 1-21 05 01 “Беларуская філалогія”, 1-21 05 02 “Руская філалогія”, 1-21 05 04 “Славянская філалогія” / аўт.-склад. Р. М. Кавалёва, С. І. Крылова, Т. А. Марозава, В. В. Прыемка; пад рэд. Р. М. Кавалёвай. – Мінск, БДУ, 2009. 39 с.

90. Методыка збірання і метадалогія даследавання сучаснага гарадскога фальклору: праблемы, задачы / Т. А. Марозава // Актуальныя праблемы тэорыі літаратуры і фальклору: працы членаў кафедры тэорыі літаратуры БДУ / уклад. М. П. Кенька; рэд. В. П. Рагойша. Вып. 2. Мінск: Бестпрынт, 2009. С. 96–104.

91. Фальклорная практыка: метадычныя рэкамендацыі і праграма-апытальнік для студэнтаў І курса філал. фак., якія навучаюцца па спец. 1-21 05 01 “Беларуская філалогія”, 1-21 05 02 “Руская філалогія”, 1-21 05 04 “Славянская філалогія”. – 2-е выд., дапрац. і дап. / Р.М.Кавалёва, В.В.Прыемка, Т.А.Марозава. – Мінск: БДУ, 2009. – 176 с.

92. Арганізацыя архіўнай работы ў вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору БДУ // Фалькларыстычныя даследаванні: кантэкст, тыпалогія, сувязі: зб. артык. / пад рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. – Мінск: РІВШ, 2010. С. 320–329.

93. Армейскі (салдацкі фальклор) // Фалькларыстычныя даследаванні: кантэкст, тыпалогія, сувязі: зб. артык. / пад рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. – Мінск: РІВШ, 2010. С. 355–357.

94. Фальклорная практыка ў Хойніцкім раёне: па старонках рэгіянальнага архіва вучэбна-навуковай лабараторыі БДУ // Хойнікшчыны спеўная душа: Народная духоўная культура Хойніцкага краю: фалькло.-этнаграф. зб. / пад агульнай рэд. В. С. Новак. – Мінск: Выд. цэнтр БДУ, 2010. С. 265–267.

95. Дэкады беларускага фальклору / Марозава Т. А., Прыемка В. В.// Універсітэт. 12 кастр. 2010 г., № 15–16 (2031–2032). С. 7.

96. Жанрава-відавая разнастайнасць фальклору вольначасавай субкультуры горада (на прыкладзе субгруп фанатаў, геймераў і хакераў) / Т. Марозава // Мова–Літаратура–Культура: матэрыялы VIМіжнар. навук. канф., Мінск, 28–29 кастр. 2010 г. У 2 ч. Ч. 2 / Беларус. дзярж. ун-т. – Мінск, Выд. цэнтр БДУ, 2011. – С. 70–76.

97. Арганізацыя фальклорнай практыкі студэнтаў завочнай формы навучання і студэнтаў-перводнікаў у вучэбна-навуковай лабраторыі беларускага фальклору БДУ / Т. Марозава // Фалькларыстычныя даследаванні: кантэкст, тыпалогія, сувязі: зб. артык. / пад рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка; уклад. Т. А. Марозава. Вып. 8. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 350–353.

98. Велікодныя песні / Марозава, Т. // Фалькларыстычныя даследаванні: кантэкст, тыпалогія, сувязі: зб. артык. / пад рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка; уклад. Т. А. Марозава. Вып. 8. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 384.

99. Выкліканне / Т. Марозава // Фалькларыстычныя даследаванні: кантэкст, тыпалогія, сувязі: зб. артык. / пад рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка; уклад. Т. А. Марозава. Вып. 8. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 384–385.

Гарадскі фальклор / Т. Марозава // Фалькларыстычныя даследаванні: кантэкст, тыпалогія, сувязі: зб. артык. / пад рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка; уклад. Т. А. Марозава. Вып. 8. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. С. 385.

100. Фалькларыстычная школа ў БДУ / Т. Марозава, В. Прыемка // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. нав. арт. / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. 291 с. – С. 7–18.

101. Распрацоўка тэорыі соцыядынамікі фальклору: праблемы, задачы (на парыкладзе эпасу беларускага народа)/ Т. Марозава // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. нав. арт. / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. 291 с. – С. 35–39.

102. Поэзия периодов календарных переходов: аспекты фольклористического исследования / Т. Морозова // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. нав. арт. / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. 291 с. – С. 47–53.

103. Праблемы вывучэння беларускай русальнай абраднасці / Т. Івахненка // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. нав. арт. / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. 291 с. – С. 68–72.

104. Фольклор белорусов периода Великой Отечественной войны: особенности социодинамики / Т. Морозова // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. нав. арт. / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. 291 с. – С. 174–179.

105. Соцыядынаміка сучаснага гарадскога фальклору Беларусі / Т. Марозава // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. нав. арт. / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. 291 с. – С. 186–190.

106. Падрыхтоўка студэнтаў-філолагаў да вучэбнай практыкі: фальклорны практыкум / Т. Марозава // Вулей і пчолы. Вектары сучаснай фалькларыстычнай школы БДУ: зб. нав. арт. / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай; уклад. В. В. Прыемка. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. 291 с. С. 245–249.

107. Прадмова / Т. Марозава // Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. нав. арт. Вып. 8 / пад нав. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка; уклад. Т. А. Марозава. – Мінск: Права і эканоміка, 2011. – С. 3–4.

108. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вучэб. дапам. У 2 ч. Ч. 1. Літаратуразнаўства як навука. Эстэтыка літаратуры. Паэтыка / В. П. Рагойша, М. П. Кенька, Т. А. Марозава; пад рэд. В. П. Рагойшы. – Мінск: БДУ, 2011. 247 с. – (Класічнае ўніверстэцкае выданне).

109. Велікодныя песні // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 2 / рэдкал.: Т. У. Бялова і інш.– Мінск: Бел. энцыкл. імя П. Броўкі, 2011. – С. 245.

110. Выкліканні // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 2 / рэдкал.: Т. У. Бялова і інш.– Мінск: Бел. энцыкл. імя П. Броўкі, 2011. – С. 415.

111. Гарадскі фальклор // Культура Беларусі : энцыклапедыя. Т. 2 / рэдкал.: Т. У. Бялова і інш.– Мінск: Бел. энцыкл. імя П. Броўкі, 2011. – С. 523–524.

112. Соцыякультурная спецыфіка функцыянавання вольначасавай субкультуры горада /Т. А. Марозава // Язык и социум: Материалы ІХ Междунар. науч. конф., 3–4 декабря 2010 г. В 3-х ч. Ч. 3. Редколлегія: Л. В. Гербик (отв. ред.). – Минск, РИВШ, 2011. – С. 145–148.

113. Пазаабрадавыяпесні: метад. указанні і іл. матэрыял да правядзення фальк. практыкі студэнтаў І курса філал. фак. / Т. А. Марозава, В. К. Каратай, Т. В. Лук’янава, В.В.Прыемка / склад.: В. К. Каратай [і інш.]; пад рэд. Т. А. Марозавай. – Мінск: БДУ, 2010. – 115 с.

114. Осознание истины // У тэзаўрусе Беларусі: да 80-годдзя Энгельса Дарашэвіча // уклад. М. Козенка; навук.рэд. В. Калацэй. – Мінск; Чатыры чвэрці, 2011. С. 107 – 108.

115. Историография фольклористического и этнологического изучения белорусской культуры первой половины ХХ века \ Морозова Т.А. // Міфалогія – фальклор – літаратура: праблемы паэтыкі: зб. навук. прац. Вып. 8 / склад. Т.І.Шамякіна; пад рэд. В. П. Рагойшы. – Мінск, Выдавецкі цэнтр БДУ, 2012. С. 60--66.

116. Современные информационные технологии в сохранении нематериального культурного наследия\ Т. Морозова, А. Карпова \\ Аўтэнтычны фальклор: праблемы вывучэння, захавання, пераймання: зб. навук. прац удзельнікаў VІ Міжнар. навук.-практ. канф. (Мінск, 27–29 крас. 2012 г.) / БДУКМ; рэдкал.: Мажэйка М. А. (адказ. рэд.) [і інш.]. Мінск: БДУКМ, 2012. 254 с. С. 29–31.

117. Сохранение и популяризация фольклорных архивных фондов Беларуси \\ Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 9 / пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай, Т. В. Лук’янавай; уклад. В. В. Прыемка; БДУ. – Мінск, Права і эканоміка, 2012. – С. 12--16.

118. Уводзіны ў літаратуразнаўства: вучэб. дапам. У 2 ч. Ч. 2. Паэтыка. Тэорыя літаратурнага працэсу / В. П. Рагойша, М. П. Кенька, Т. А. Марозава; пад рэд. В. П. Рагойшы. – Мінск: БДУ, 2012. 239 с. – (Класічнае ўніверстэцкае выданне).

119. Бытавыя песні \\ Фалькларыстычныя даследаванні. Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі: зб. арт. Вып. 9 / пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай, Т. В. Лук’янавай; уклад. В. В. Прыемка; БДУ. – Мінск, Права і эканоміка, 2012. – С. 345--347.

120. Опыт создания электронного архива на базе УНЛ БФ БГУ\ Т. Морозова, Д. Сьянов \\ Аўтэнтычны фальклор: праблемы вывучэння, захавання, успрымання: зб. навук. прац удзельнікаў VІІ Міжнар. навук.-практ. канф. (Мінск, 26–28 крас. 2013 г.) / БДУКМ; рэдкал.: Мажэйка М. А. (адказ. рэд.) [і інш.]. Мінск: БДУКМ, 2013. 272 с. С. 45--47.

121. Фальклор Лагойскага раёна: па матэрыялах рэгіянальнага архіва вучэбна-навуковай лабараторыі беларускага фальклору БДУ / Т. А. Марозава // Благаслаўлёнай зямлі неўміручыя скарбы: народная духоўная культура лагойшчыны / пад агул. рэд.: В. С. Новак (гал. рэд.), А. А. Кастрыцы. С. А. Вяргеенка, В. К. Шынкарэнка. У 3 кн. Кн. 3. -- Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны, 2013. – С. 172—178.

122. Методика сохранения архива фольклорно-этнографических материалов (на базе учебно-научной лаборатории белорусского фольклора БГУ) / Т.Морозова, Я.Карпов // Фалькларыстычныя даследаванні: кантэкст, тыпалогія, сувязі: зб. навук. артык.; пад рэд. В.В.Прыемка, Т.В.Лук’янавай. Вып. 10. –Мінск: РІВШ, 2014. – С. 21--25.